Positiivne krediidiregister - kellele ja milleks?

#Varia

Positiivne krediidiregister - kellele ja milleks?

Kuigi positiivseid lugusid, kus läbimõeldud laenuotsus aitab laenaja elukvaliteeti tõsta või ootamatustega toime tulla, kajastatakse meedias harva, käib laenamise ümber sageli pisut negatiivne alatoon just võlgadesse sattunud inimeste tõttu.

Et teha paremaid laenuotsuseid ning vähendada võlgadesse sattuvate inimeste hulka, on nii krediidiandjate kui pankade esindajate poolt olnud pikemat aega arutluse all positiivse krediidiregistri loomine. Positiivne krediidiregister on sisuliselt andmebaas, millele on ligipääs kõikidel krediidiandjatel ning selle loomise eesmärk on läbipaistvus ning paremad laenuotsused. Registrist on juttu olnud riiklikul tasandil juba 2013 aastast, kuid tänaseni ei ole registri loomiseni jõutud.

Positiivne krediidiregister - mis see on?

Positiivse krediidiregistri idee on pakkuda reaalajalist andmevahetust registri liikmete vahel. Näiteks muutuks võimalikuks, et krediidiasutused ja krediidiandjad saaksid vahendada laenutaotluse teinud isiku laenukohustuste kohta infot teiste krediidipakkujatega. Lihtsustatult selguks registrist, kas laenusoovijal on hetkel veel mõni aktiivne kohustus - laen, liising või järelmaks.

Saadav info aitab registri loomise järel krediidiasutustel varasemast paremini hinnata kliendi maksevõimekust ning täita seeläbi täpsemini vastutustundliku laenamise printsiipe. Krediidiinfo olemasolul saabki registri info abil anda laene välja vaid juhul, kui varasemad kohustused ei ületa ettenähtud protsendimäära sissetulekust ning seeläbi reguleerida laenusajate hulka.

Kliendi jaoks muudaks loodav register laenamise mugavamaks - jääb ära üleliigne bürokraatia, nõutud väljavõtted teistelt krediidiasutustelt ning emotsioonidel põhinevad laenuotsused. Lisaks hoiaks see oluliselt aega kokku nii taotlejal kui krediidiandjal.

Kas positiivne krediidiregister on juba olemas?

Eestis täna positiivset krediidiregistrit veel ei eksisteeri, kui on loodud vastav töörühm. Samuti on läbirääkimised erinevate osapoolte vahel tõsisemad kui viimase kümendi jooksul, mil registri loomine on teemaks olnud.

Positiivne register on ennast tõestanud juba mujal Euroopas ja lähiriikides - näiteks Soomes ja Rootsis, kus laenuandjal piisabki taotluse hindamiseks vaid ühest päringust, et kliendi olemasolevatest kohustustest ülevaade saada. Laenuprotsess on selle võrra kliendi jaoks mugavam ja kiirem ning parima valiku tegemine lihtsam. Loodame, et ka Eestis väärt mõtted peatselt reaalseks registriks formuleeruvad.

Miks on plaan ja vajadus positiivne krediidiregister luua?

Täna on kõigile krediidiandjatele nähtav maksehäireregister, kust leiab negatiivse krediidiinfo ehk kliendi juba tekkinud võlgnevused. Üleüldine finantskohustuste teave ehk n.ö positiivne krediidiinfo, kus kajastuks isiku ilma maksehäireta tarbimislaenud, järelmaksud, tarbijakrediidid jmt, laenuandjatele täna kättesaadav ei ole.

Lisaks puudub krediidipakkujatel täna ka üldine kohustus tarbijate laenuinfo omavaheliseks vahetamiseks. Seega on vaatamata laenuandjate püüdlustele vastutustundlikuks laenamiseks siiski hulk inimesi, kes oma maksevõimet ülehindavad - laenatakse mõtlematult mitmelt erinevalt pakkujalt ning selle tulemusena satutakse makseraskustesse.

Positiivse krediidiregistri loomise järel tekib krediidiandjatele võimalus selgeks infovahetuseks, et laenu taotleva isiku maksevõimet tänasest oluliselt paremini hinnata. Selge info kliendi kohustuste kohta annab laenuandjale võimaluse sobivamaid laenutooteid pakkuda või liigsete kohustuste korral laenupakkumisest loobuda. Vastavalt võimetele väljaantud laenud aitavad piirata ülelaenamist ja seeläbi tekkivaid laenuvõlgu.

Kuidas hakkab Sinu krediidiinfo positiivsesse registrisse jõudma?

Positiivsest krediidiregistrist ei ole plaanis luua niivõrd staatiline andmete kogu, kui erinevate krediidiandjate omavaheline reaalajas toimiv infovahetuse platvorm.

Kogu krediidiandjate omavaheline andmevahetus saab olema turvaline ja hakkab toimuma spetsiaalse riigi infovahetussüsteemi kanali kaudu - selline on plaan. Info jagamise võimalus tekib vaid juhul, kui inimene selleks krediidi võtmisel nõusoleku annab. Turvalisuse kaalutlustel saab andmevahetus olema minimaalne ning seda asuks loomise järel haldama Krediidiinfo AS, kes täna tegutseb igapäevaselt Eesti ettevõtete võimalike finantsriskide maandamisega.

Võimalus oma andmete positiivses registris kajastamiseks tekib kliendile alles pärast registri loomist laenutaotluse vormistamise ajal. Andmevahetuse käigus erinevate krediidiandjate vahel jälgitakse kõiki isikuandmete kaitse regulatsioone.

Kuidas on positiivse krediidiregistri loomine Sulle kasulik?

Positiivne register on plaanis luua selleks, et teha Eesti laenuturg avatumaks, läbipaistvamaks ja vastutustundlikumaks. Kui ka Sina annad registri loomise järel nõusoleku oma andmete kasutamiseks, on Sinu kasuteguriks registri loomise järel:

  • Väiksem võimalus laenuvõlga sattumiseks. Krediidiregistri olemasolu aitab jätta välja andmata laene, mis ülehinnatud maksevõimekuse tõttu suure tõenäosusega hapuks läheksid. Krediidiandja saab seega lähtuda vastutustundliku laenamise printsiibist ning nii mõnigi klient pääseb seetõttu makseraskusest.

  • Väiksemad laenuintressid. Teadlikumad laenajad tekitavad turvatunnet ka krediidiandjates. Läbimõeldumad laenuotsused vähendavad ajapikku oluliselt laenukahjumeid ja seeläbi lõpuks ka laenuintresse. Läbipaistev ja selge infovahetus suurendab ka laenupakkujate omavahelist konkurentsi, mis taas kliendi jaoks laenu hinda soodsamas suunas survestab.

  • Kiirem ja mugavam laenuprotsess. Kliendi seisukohast väheneb laenamisega kaasnev bürokraatia ja laenu väljastamise kiirus. Registri loomise järel on erinevate kohustuste info kõigile osapooltele mugavalt kättesaadav. Lisaks on krediidiasutused, sealjuures pangad välja toonud, et positiivne krediidiregister muudab laenu saamise protsessi ja laenuotsuse saamise hulga kiiremaks.

Vastutustundlik laenamine ennekõike!

Positiivse registri loomise eel aga ka pärast registri loomist on vastutustundlik laenamine laenupakkujate jaoks olulisim märksõna, kuid ennekõike peaks vastutustundlikkust näitama laenaja ise. Soovitame Sul registri loomise järel kindlasti anda nõusolek oma krediidiinfo positiivsesse registrisse jagamiseks - nii Sinu enda mugavamateks toiminguteks kui iseenda kaitseks.

Ka olemasolevate laenude probleemseks muutumisel võta koheselt ühendust laenuandjaga - Sinu nimi positiivses registris saab olema pigem hea näitaja, kuid negatiivne krediidiregister ehk teisisõnu maksehäireregister ei ole koht kuhu sattuda. Vastupidi, hoidu sellest!


Veel samadel teemadel

Vali summa
100 €
5000 €
Vali periood
2 kuud
60 kuud
Osamakse
0 €
Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest!